Risico’s van Beleggen

Wat zijn de beleggingsrisico’s?

 

Een van de risico’s bij het beleggen is de verandering in (lees daling van) de waarde van uw beleggingen. Denk aan koersschommelingen na bedrijfsresultaten en of economische cijfers. De standaarddeviatie is een vereenvoudigde maatstaf voor risico. Wij kennen verschillende risico’s per beleggingscategorie, de meeste zijn meetbaar maar sommige niet, zoals het illiquiditeitsrisico. In de regel ligt het feitelijke risico hoger dan men verwacht in tijden van stress op de financiële markten. Beleggingsrisico is dus altijd aanwezig.

De vraag is, welke mate van beleggingsrisico bent u bereid te nemen en te accepteren met uw vermogen?
Is uw risicobereidheid in harmonie met het totale risico wat gedragen kan worden door uw vermogen?

Today’s Group gaat met u in gesprek om erachter te komen of beleggen iets voor u is en vervolgens aan welke beleggingen u dan zoal kan denken.

Wij nemen u mee in de cijfers achter het rendement en de risico’s van verschillende beleggingsinstrumenten. Door verschillende scenarioanalyses wordt het verloop ervan in de tijd getoond.  U kunt hiermee een beeld vormen welke mate van risico het beste bij u past. Heel grof gezien is het een trade-off tussen risico en rendement. Looptijd speelt daarin een belangrijke rol.

De onderstaande grafiek laat de weekkoersen zien, en daarmee ook de volatiliteit, van de S&P 500 Index (blauw) en JP Morgan Government Bond Fund (paars) in de afgelopen 10 jaar. In deze periode was het gemiddelde jaarrendement van de S&P500 Index 13,6% en het JP Morgan Government Bond Fund 0,75%.

S&P500 Index (blauw) en JPMorgan Government Bond Fund ( paars)

 

Hieronder de meest voorkomende risico’s van het beleggen in effecten?

 

Aandelen:

Marktrisico: Het woord markt geeft al aan dat de wereldwijde aandelenmarkt van invloed is op het verloop van de fluctuaties in de koersen. Hierbij spelen het sentiment op de beurzen, economische en politieke ontwikkelingen een belangrijke rol.

Bedrijfsrisico: de koers is een afspiegeling van de financiële prestaties, management en groeivooruitzichten binnen het bedrijf.  De waarde van een bedrijf kan negatief worden beïnvloedt door een verslechtering van de groeivooruitzichten waardoor de koers van het aandeel kan dalen.

Valutarisico: investeringen in een andere valuta dan de euro geeft een risico. De valutaschommeling met de euro kan in je voordeel of nadeel werken. Als de vreemde valutakoers omlaag gaat dan daalt de waarde van je belegging in euro’s.

 

Vastrentende waarden:

Kredietrisico: Een obligatie is een vordering op een bedrijf of overheid. Indien deze uitgevende instelling niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, zoals couponuitkering of terugbetaling van de schuld is dit een debiteurenrisico. Veel obligaties kennen een Kredietrating zoals AAA of BBB. Deze rating geeft de kans op een default aan. Een AAA rating is de hoogste en beste rating voor een obligatie.

Renterisico: hier speelt de resterende looptijd van de obligatie een rol in combinatie met een renteverandering. Hoe langer de resterende looptijd hoe gevoeliger de obligatie reageert op een renteverandering. Een daling van de rente zorgt in de regel voor een hogere obligatiewaarde, en andersom. De mate waarin is afhankelijk van de rentegevoeligheid van de obligatie.

Valutarisico: dit risico moet vooral bij deze categorie niet worden onderschat. Valutarisico is de waardedaling veroorzaakt door een verandering in de euro / vreemde valutakoers.

 

 

Wij geloven dat beheer begint met een vertrouwensrelatie
Wij vinden dan ook persoonlijk contact heel belangrijk. Binnen vermogensbeheer heeft u altijd direct contact met uw eigen vermogensbeheerder.

Afspraak maken

Vul uw gegevens in en dan nemen wij contact met u op!