Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen / ESG beleggen / SFDR

 

Financiële instellingen in Europa dienen sinds enkele jaren niet alleen stil te staan bij de risico-rendement verhoudingen, die zij aan hun klanten voorleggen. Zij moeten zich ook afvragen wat hun eigen positie is als het gaat om duurzaamheid en hoe zij het beleggingsbeleid voor hun klanten duurzaam(er) kunnen maken. Onder leiding van de Verenigde Naties zijn 17 doelstellingen (SDG’s Sustainable Development Goals) gedefinieerd, waaraan financiële instellingen zich moeten spiegelen.

Het idee is, dat wij daarmee bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven op onze planeet.

En wij zijn het uiteraard eens met dit doel. Als wij een bijdrage kunnen leveren, dan willen wij dat niet nalaten. Wij hebben daarom een eigen “ESG”-filosofie gedefinieerd, waaraan wij ons werk als vermogensbeheerder, beleggingsadviseur en broker doorlopend toetsen.

ESG is de afkorting van: Environmental, Social and Governance, ofwel Duurzaamheid. Hoe houd je rekening met de milieueffecten (Environmental), de sociale aspecten (Social) en de en de maatschappelijke effecten (Governance) van het werk dat je als onderneming doet en de diensten die je levert. Voorbeelden zijn werkomstandigheden (niet alleen bij onszelf maar ook bij leveranciers), hoe staat de onderneming in de maatschappij, rechtszekerheid voor personeel, klanten en andere stakeholders etc.

De financiële wet- en regelgevers hebben in Europa een set spelregels bedacht, die dit verantwoorde gedrag in de financiële wereld moeten stimuleren en transparant moeten maken. Deze regels zjin samengebracht in de SFDR, de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Op grond van de SFDR dienen beleggingsondernemingen zichtbaar te maken in hoeverre hun producten getoetst zijn aan ESG-doeleinden, zowel van henzelf als van hun klanten.

De vermogensbeheerders van Today’s Group juichen dit initiatief toe. Transparantie en eenduidigheid in informatie staan bij ons hoog in het vaandel. Wij vinden dat zuinig met de planeet omgaan, vooral nu, belangrijk is en dat leefomstandigheden voor iedereen zo goed moeten zijn of zelfs verbeteren.

Maar wij zijn ons ook bewust van het feit dat je niet zomaar kunt zeggen dat onze producten “groen” zijn alleen maar omdat wij dat vinden. Nog sterker, op dit moment (1 mei 2023) hebben wij één product binnen de strategieën die wij in het vermogensbeheer hanteren, dat “groen” of “donkergroen” genoemd mag worden, de Today’s ESG Module. Volgens de letter van de regels zijn onze andere producten daarmee van het “grijze” type.

Dat laat onverlet, dat wij wel degelijk over deze materie nadenken en hierin al duidelijke keuzes hebben gemaakt. In een serie artikelen, die op onze website zijn gepubliceerd hebben wij dit ESG-beleid al in 2021 gedefinieerd en toegelicht. Wij vatten hieronder de belangrijkste punten uit dit beleid voor u samen, en verwijzen voor een uitgebreide toelichting naar de onderliggende artikelen.

 

ESG-beleid Today’s Group toegespitst op drie vormen van dienstverlening

Er zijn drie niveau’s waarin wij als onderneming toetsingscriteria en uitsluitingsgronden hebben gedefinieerd in het kader van ons ESG-beleid. Die drie niveau’s hangen samen met het feit dat wij drie typen dienstverlening aanbieden als vergunninghouder:

1. Execution only (zelf beleggen): hier hanteren wij geen uitsluitingscriteria. Execution Only is immers de dienst waarbij een broker of bank wel een handelsplatform aanbiedt aan klanten, maar zich verder op geen enkele manier bemoeit met het beleggingsbeleid van de klant. Sterker nog, zij mag zich uit hoofde van deze dienst niet bemoeien met het beleggingsbeleid van de cliënt, zo is deze vorm van dienstverlening in de wet gedefinieerd. Handel in producten mag dan alleen geweigerd worden voor zover het om complexe producten gaat. Maar er mag niet inhoudelijk naar de onderliggende activiteiten gekeken worden noch mag daarover een eigen analyse ter beschikking gesteld worden. Het velen van een ESG-oordeel en dat dan uit dragen naar de cliënt staat dan haaks op het adviesverbod dat aan dit product ten grondslag ligt;

2. (Beleggings)advies (begeleid beleggen): in deze vorm van dienstverlening adviseren wij klanten pro-actief over specifieke beleggingen en geven wij ook adviezen over beleggingen die de cliënt zelf inbrengt. Wettelijk dienen wij dan bij elk advies de passendheid van het advies te onderzoeken en de cliënt van onze bevindingen op de hoogte te stellen. Past de geplande transactie in het profiel van de cliënt is dan de vraag. Als dat zo is, dan besluit de cliënt zelf of de bewuste transactie feitelijk moet worden uitgevoerd of niet. Wij kunnen uitvoering weigeren wanneer wij het risico van de belegging van de specifieke cliënt als te hoog inschatten. Het invoeren van een ESG-politiek als financiële onderneming betekent, dat wij vanaf de invoering van dit beleid elke transactie zullen toetsen aan ons eigen ESG-beleid en de cliënt niet meer alleen van de passendheid van de beoogde transactie op de hoogte zullen brengen, maar de cliënt ook op de hoogte zullen brengen van de vraag of de transactie binnen ons ESG-beleid past of niet. Hier hanteren wij dezelfde brede criteria die wij voor het vermogensbeheer hebben gedefinieerd, met dien verstande dat als een klant toch in fondsen of effecten wil beleggen, die op onze criteria worden uitgesloten, dan zullen wij de uitsluiting in de adviesbevestiging opnemen, maar is en blijft de wens van de klant leidend;

3. Vermogensbeheer (laten beleggen): bij het vermogensbeheer onderscheiden wij twee ESG-niveau’s, de criteria voor de donkergroene ESG-variant, welke onder verantwoordelijkheid staat van de analiste van Today’s Group, mevrouw drs. Marianne Bruin, en de bedrijf brede criteria.

 

De eigen bedrijfsbrede ESG-criteria van Today’s Group

Daar waar wij zelf verantwoordelijk zijn voor het beleggingsbeleid in de portefeuilles van onze klanten (en dat is dus niet alleen binnen het vermogensbeheer, maar ook daar waar wij cliënten pro-actief van adviezen voorzien) hanteren wij de volgende ESG-criteria:

a. Beleggingsfondsen zonder eigen ESG-classificatie (per 1 januari 2022 in Europa verplicht) worden uitgesloten. Als cliënten een “groen” beleid voorstaan, dan zullen wij uitsluitend in fondsen beleggen of fondsen adviseren met een artikel 8 en / of 9 classificatie en worden klasse 6 fondsen ook uitgesloten. Maar bedrijf breed zijn, wanneer klanten niet specifiek een “groen”-beleid nastreven, klasse 6 fondsen ook toegestaan (zie ons eerste artikel in deze reeks voor een toelichting op deze klasse-definities).In geval er sprake is van controverses, dan kan Today’s Group zelfstandig fondsen uitsluiten. Van deze uitsluiting zullen wij op de website melding maken cq de uitsluiting intern vastleggen inclusief motivatie. Wij kijken in beginsel niet door fondsen heen, maar sluiten wel landenfondsen uit op basis van de uitsluitingscriteria “onafhankelijke rechtsgang” en “van overheidswege getoetste ESG-wetgeving” (zie verder);

b. Aandelen en obligaties dienen een BB of hogere ESG Rating te hebben van Bloomberg (MSCI) evenals een ESG-disclosure score van 40 en hoger;

c. Wapens, worden uitgezonderd (op basis van sectorindeling volgens Bloomberg) voor zover het gaat om handvuurwapens, publiekelijk verkochte wapens, clustermunitie, mijnen, granaten, tanks en (bio)chemische wapens; hier past nog een opmerking: ondernemingen die zowel in de defensie actief zijn als ook op het gebied van civiele producten worden niet persé uitgesloten, vooral als de civiele producten tak juist bijdraagt aan een betere wereld en men verder niet in de hier al genoemde deelgebieden van defensie actief is.

d. Aandelen en obligaties van ondernemingen gevestigd in landen, die geen onafhankelijk rechtssysteem kennen en waar ESG-regels niet afgedwongen worden door de lokale overheden, worden uitgesloten (in de EU bijvoorbeeld Polen, Hongarije). Dit geldt ook voor landen waar het democratisch systeem zodanig afwezig is, dat een onafhankelijk rechtssysteem niet kan bestaan (China, Venezuela, etc.).

e. Specifieke sectoren worden uitgesloten zoals tabak en hard- en softdrugs (niet-medicinaal), evenals bedrijven die verdacht worden van het gebruik van kinderarbeid (in de keten) en bedrijven die verdacht worden van corrupte praktijken. In dit kader spreken wij ook van controverses. Als er een controverse ontstaat (zie ook het derde artikel uit onze ESG-reeks), dan kan het zijn, dat wij bedrijven uitsluiten om specifieke redenen. Ook dan zullen wij daar gemotiveerd melding van maken op onze website. Te denken valt bijvoorbeeld aan bedrijven die bewust allerhande constructies opzetten om zo weinig mogelijk belasting te hoeven te betalen;

 

Tenslotte, PAI

Een term die sinds kort van belang is in de rapportages over beleggingen is het zogenoemde PAI-rapport of wel Principal Adverse Impact Statement. Het gaat hierbij om de negatieve impact van uw beleggingskeuzes op in eerste instantie het milieu, maar later op alle 17 duurzaamheidsdoelstellingen. Het betekent, dat wij u gaan vertellen, hoeveel impact de beleggingskeuzes in uw vermogen hebben op het milieu, te beginnen met de CO2-voetafdruk van uw portefeuille. Daarbij gaan wij u in eerste instantie twee grootheden rapporteren, namelijk de hoeveelheid broeikasgasemissie, die uw portefeuille representeert en de hoeveelheid energie uit niet hernieuwbare bronnen, die de bedrijven in uw portefeuille gebruiken.

 

Nadere informatie

De uitgebreide toelichtingen vindt u middels de volgende links op onze websites:

In het eerste stuk zijn wij ingegaan op deze nieuwe regels en hebben wij uitgelegd wat van ons als beleggingsonderneming verwacht wordt en wat u daar in de toekomst van gaat merken.

In het tweede stuk hebben wij verslag gedaan van een enquête, die wij onder onze eigen medewerkers hebben gehouden. De vraag die wij hen gesteld hebben was: wat vinden jullie de drie meest belangrijke punten van aandacht op het terrein van ESG?

In het derde stuk zijn wij ingegaan op de vraag hoe ESG-criteria door externe dataleveranciers meetbaar gemaakt worden en hoe wij op grond daarvan zelf een ESG-verantwoord universum zouden kunnen bepalen van beleggingen van waaruit wij onze cliënten adviseren en in het vermogensbeheer portefeuilles beleggen.

De volgende logische en uiteindelijk meest belangrijke vraag is dan welke ESG-criteria wij feitelijk hebben vastgesteld en met ingang van 1 juli 2021 bedrijf breed zullen hanteren. Die vraag komt in het vierde stuk aan bod.

 

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.