Stille curator benoemd bij GFH Paraplufonds

Met medewerking van Today’s Tomorrow (TT) is volgens normale procedure in eind december 2016 bij TT een curator aangesteld voor de afwikkeling van het GFH Paraplufonds. TT wil benadrukken dat dit een WFT (stille) curator betreft en dus geen faillissement curator. De curator moet toezien op de prudente afwikkeling van het GFH Paraplufonds en TT beschouwt dit als een goede aanvulling voor het verloop van dit proces.

Historie

TT heeft in december 2010 van de Nederlandse Toezichthouder AFM een vergunning gekregen voor het beheer van Today’s Tomorrow Paraplufonds, dat buiten het aandachtsgebied van de curator valt. In 2012 is er een tweede paraplufonds opgericht met samenwerkingspartner: het GFH Paraplufonds. Voorafgaand aan deze samenwerking heeft TT onderzoek gedaan naar de samenwerkingspartner en haar verschillende fondsen, entiteiten en vergunningen. Zij staan ingeschreven bij de AFM en de Luxemburgse Toezichthouder. Er is destijds geconcludeerd dat het een professioneel bedrijf betreft.

Volgend op dit onderzoek heeft de AFM in december 2012 goedkeuring verleend voor een tweede paraplufonds: het GFH Paraplufonds. TT is vanaf die periode beheerder geweest en hield zich bezig met het riskmanagement van het GFH Paraplufonds en had inzicht in alle posities. Alle trades werden beoordeeld conform het prospectus. Alle beleggingen zijn te allen tijde conform de door de AFM goedgekeurde prospectus uitgevoerd.

Tijdelijke opschorting en afwikkeling

Eind 2016 heeft de AFM het GFH Paraplufonds de fondsmaatregel van tijdelijke opschorting opgelegd. Er bestaat bij de AFM twijfel aan een deel van de waardering van de beleggingen. Het betreft het minder liquide (illiquide) deel van de portefeuille (ruwweg 25%).

In de beleggingsportefeuilles van het GFH Fonds bevinden zich liquide en illiquide beleggingen. Dat verschil is van invloed op een snelle en goede afwikkeling van de beleggingen. De liquide beleggingen kunnen eenvoudig worden verkocht of overgedragen. De liquide beleggingen kunnen ook eenvoudig worden gewaardeerd en ingebracht in een beleggingsfonds dat periodiek inkoopt. Het probleem met de minder liquide beleggingen is dat deze thans grotendeels niet optimaal gewaardeerd kunnen worden. TT meent dat de verhouding tussen liquide en illiquide beleggingen een passende structuur kan zijn voor langere termijn beleggers.

TT heeft met verschillende beheerders gesproken over een oplossing. Inmiddels is  met een aantal beheerders een tweede gespreksronde gestart. De wijze en de duur van de afwikkeling van de activiteiten van TT ten aanzien van het  GFH Paraplufonds is daarom nog onbekend. TT probeert deze afwikkeling samen met de curator zo kort als mogelijk te laten duren en zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het belang van de participant staat centraal in de besluiten die genomen worden tijdens dit proces.

 

Deel dit bericht: