Update Continu Click

Wat is er gebeurd?

Zoals gemeld in de laatste maandelijkse Factsheet is het Continu Click Fonds door haar beschermingsniveau gezakt. Dit betekent dat het beschermingsniveau van 90% waar naar wordt gestreefd het niet heeft gehouden en per ultimo oktober 2016 is teruggelopen naar 89,6%. Een tegenvallende ontwikkeling, maar wij menen dat dit geen reden is tot zorg. In dit nieuwsitem zullen we toelichten waarom het Continu Click Fonds voor de toekomst met name voor beleggers met een meer defensief tot neutraal risicoprofiel een aantrekkelijke belegging blijft.

Het Continu Click Fonds heeft een stevige basis door minimaal 90% van haar waarde in zeer veilige staatsobligaties te beleggen. Juist deze categorie heeft vanaf begin september te lijden gehad van scherp oplopende kapitaalmarktrentes. Een oplopende rente is natuurlijk iets om rekening mee te houden zou u zeggen, en dat hebben we ook gedaan door vóór de rentestijging de gemiddelde looptijd van de obligaties te beperken tot het binnen het fonds toegestane minimum. Desondanks is de portefeuille voor de rentestijging niet geheel ongevoelig geweest.

Dit is echter een deel van het verhaal. Bovenstaande grafiek laat zien dat de buffer van het fonds – te weten het verschil tussen de waarde van het Continu Click Fonds en het beschermingsniveau (de blauwe lijn) – al langer onder druk staat. De reden hiervoor ligt in de waardevermindering van het speculatieve deel (maximaal 10%) van het fonds, ofwel het deel dat erop is gericht om de stijging van de AEX-index te volgen. Dit deel moet het hebben van opwaartse trends van de AEX-index.

Onderstaande grafiek laat zien dat de periode van het fonds waarin het beschermingsdeel onder druk staat, samenvalt met een periode waarin de AEX index richtingloos is en daarbinnen een nogal grillig verloop laat zien. De huidige richtingloze periode is in de historie van het fonds niet eerder zo lang geweest. De grafiek gaat vier jaar terug, gelijk aan de door ons geadviseerde middellange beleggingshorizon van het Continu Click Fonds (zie het Prospectus). Deze termijn is gebaseerd op het idee dat de beleggingsomgeving voor het fonds mee- of tegen kan zitten, maar dat een periode van vier jaar voldoende ruimte biedt om aan de doelstelling te voldoen. Anders gezegd, om het fonds te kunnen beoordelen dien je te kijken naar een periode van minimaal vier jaar.

Beleggers in het Continu Click fonds hebben over de afgelopen vier jaar een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van 4,6% (na aftrek van alle kosten). Dit verhoudt zich tot een stijging van de AEX-index van gemiddeld 8,2% en daarmee heeft het fonds 57% van de stijging van de AEX-index gevolgd. Hiermee kan geconcludeerd worden dat het Continu Click fonds voldoet aan de doelstelling, ondanks dat zich in de afgelopen vier jaar twee moeilijke periodes hebben voorgedaan (de voorlaatste keer was in 2010). De prestatie van het fonds biedt dus een goede reden om belegd te blijven in het fonds. Natuurlijk maakt het veel uit wanneer wordt ingestapt, maar op korte termijn uitstappen op basis van performance is meestal onverstandig.

In het algemeen maken mensen vaak de fout om te snel te switchen tussen beleggingsfondsen o.b.v. de performance van bijvoorbeeld het voorgaande jaar, zonder zich te verdiepen in de achterliggende oorzaken. Zij lopen daardoor grote kans om op het verkeerde moment van het ene naar het ander product over te stappen en zo achter de feiten aan te lopen. Op de langere termijn kan een dergelijke aanpak de eindwaarde van een beleggingsportefeuille met tientallen procenten aantasten.

Wat zijn de vooruitzichten?

Het is goed om inzicht te hebben in wat er gebeurd is, maar zeker ook zo belangrijk om een idee te hebben van de vooruitzichten voor het fonds. Die zijn sterk afhankelijk van de beleggingsomgeving. Omdat wij niet geloven in glazenbollen onderscheiden wij hier vier scenario’s om rekening mee te houden:

  1. Voortgang van de huidige omgeving waarin de wereldeconomie blijft doormodderen en Centrale banken wereldwijd vruchteloos pogingen ondernemen hun economieën monetair te stimuleren. In dit scenario zullen aandelenmarkten beweeglijk blijven, maar per saldo gaan afkalven. Kapitaalmarktrentes blijven echter rond het huidige historisch lage niveau schommelen. Het beschermingsdeel van het fonds zal weinig tot niet renderen en het speculatieve deel zal slechts beperkt onder druk staan omdat wij aan de zijlijn wachten op betere tijden.
  2. Er vindt een duidelijk wereldwijd economisch herstel plaats zonder dat dit gepaard gaat met een sterk oplopende inflatie. De kapitaalmarktrente loopt iets op richting meer normale niveaus op en de AEX index stijgt door verbeterde winstverwachtingen. Het beschermingsdeel zal door de oplopende kapitaalmarktrentes in eerste instantie iets onder druk komen te staan, maar zal vervolgens profiteren van de hogere rentevergoeding (yield) op de obligaties. Het speculatieve deel zal profiteren van de hervatting van de opwaartse trend in de AEX-index.
  3. Er vindt een duidelijk wereldwijd economisch herstel plaats dat gepaard gaat met sterk oplopende inflatie. De kapitaalmarktrente loopt daardoor ook sterk op en de AEX-index komt hierdoor onder toenemende druk te staan. Het beschermingsdeel zal eerst dalen en vervolgens per saldo profiteren van de hogere rentevergoeding (yield) op de obligaties. Het speculatieve deel zal weinig doen omdat het fonds aan de zijlijn zal wachten op het pieken van de inflatieverwachtingen.
  4. De wereldwijde economische groei stagneert verder of zakt zelfs in omdat de wereldwijde overcapaciteit en schuldenbergen eerst moeten worden opgeruimd. De kapitaalmarktrente in veilige Europese landen kan nog wat verder dalen en de AEX daalt fors. Vervolgens zal de AEX-index vanuit een nieuw hervonden evenwicht vanaf lagere niveaus gaan vooruitlopen op een wereldwijd economisch herstel. Het beschermingsdeel zal door de rentedaling in eerste instantie in waarde toenemen, maar vervolgens een zeer lage rentevergoeding genereren. Het speculatieve deel zal in eerste instantie weinig doen omdat het fonds aan de zijlijn wacht tot al het slechte nieuws in de koersen in verwerkt. Vanaf de nieuwe lage niveaus kan het speculatieve deel vervolgens volop profiteren van de het herstel van de AEX-index.

Scenario 1, het huidige en negatiefste scenario, nadert wat ons betreft rap haar uiterste houdbaarheidsdatum. Scenario 2 en 3 achten wij niet waarschijnlijk gezien de huidige grote onevenwichtigheden en schuldenbergen wereldwijd. Blijft over scenario 4 als meest waarschijnlijke en tevens beste scenario voor het fonds voor de komende jaren.

De continuïteit gewaarborgd

Zoals opgenomen in het Prospectus is het vanaf 1 januari 2017 mogelijk om jaarlijks maximaal 5% van de beschermingsdeel van het fonds toe te voegen aan het speculatieve deel. Feitelijk wordt hiermee nieuw risicobudget vrijgemaakt waarmee kan worden geprofiteerd van opwaartse bewegingen in de AEX-index. Tenzij de buffer voor het einde van het jaar sterk herstelt omdat de obligaties van veilige Europese landen zeer fors oplopen, zullen wij naar verwachting per 1 januari 2017 van deze optie gebruik maken. Deze optie biedt het Continu Click fonds de benodigde continuïteit om ook na moeilijke periodes haar doelstellingen te blijven waarmaken.

Conclusie

Het Continu Click fonds, voldoet ondanks een moeilijke periode aan haar doelstellingen en is goed gepositioneerd om dat ook in de toekomst te blijven doen. Hiermee is een belegging in het fonds met name voor meer defensief tot neutraal ingestelde beleggers met een middellange termijn horizon van minimaal vier jaar een uitstekende manier om op een veilige manier te bouwen aan vermogensontwikkeling.

Nota bene            

Ondanks haar beperkte risico geldt overigens ook voor beleggers in het Continu Click Fonds dat het verstandig is om te diversifiëren. Wij adviseren daarom om na een profieltest is te kijken naar onze profielportefeuilles. Afhankelijk van uw profiel zijn hierin de vijf For Tomorrow fondsen in verschillende verhoudingen gecombineerd. U kunt daarbij eenvoudig kosteloos switchen tussen de verschillende For Tomorrow fondsen.

Deel dit bericht: