Privacy Statement

lettergrootte

Privacy Statement Today’s Group

Uitganspunten
Today’s Group B.V. (“Today’s Group”) respecteert de privacy van iedereen die in contact komt met onze organisatie. In dit Privacy Statement informeren wij u hierover. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) stelt. In deze Privacy Statement wordt beschreven hoe Today’s Group met persoonsgegevens omgaat.

Contactgegevens
Today’s Group B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke en statutair gevestigd op de Gorslaan 47, 1441 RG te Purmerend en houdt ook kantoor op Emmastraat 54, 1213 AL Hilversum. Telefonisch kunt u ons bereiken op 020 7162 710 of per e-mail via info@todaysgroup.nl.

Op wie is dit privacy statement van toepassing

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Today’s Group persoonsgegevens verwerkt. Dit Privacy Statement is van toepassing op:

 • Cliënten, en hun vertegenwoordigers, van Today’s Group;
 • potentiële Cliënten, en hun vertegenwoordigers, met wie Today’s Group contact heeft gelegd of wil leggen;
 • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar Today’s Group een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad;
 • bezoekers van de website van Today’s Group;
 • ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Today’s Group;
 • alle andere personen die contact opnemen met Today’s Group of van wie Today’s Group persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Today’s Group verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Welke persoonsgegevens wij verwerken is afhankelijk van de dienst(en) waarvan u gebruik wilt maken. Van Cliënten, leveranciers en geregistreerde gebruikers kan Today’s Group de navolgende persoonsgegevens verwerken: naam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, NAW verificatie gegevens, opleiding, rekeningnummer(s), fiscaal inwoners-schap, kopie legitimatiebewijs en de daarop vermelde gegevens.

Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een (online) formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met onze afdelingen belt. Of contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes. Wij verwerken ook persoonsgegevens welke zijn ontleend aan openbare bronnen zoals persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK), LinkedIn etc. Ook als u de website van Today’s Group bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van IP-adres of cookie.

 • Van cliënten kan Today’s Group daarnaast nog de navolgende persoonlijke gegevens verzamelen: burgerservice nummer, kopie legitimatiebewijs en de daarop vermelde gegevens, beleggingsprofiel, vaste tegenrekeningnummer, beroep, inkomen, beschikbaar vermogen, herkomst van het vermogen, eventuele belangen in beursgenoteerde ondernemingen van meer dan 1 procent en het land waar cliënt belastingplichtig is. Van zakelijke cliënten kan Today’s Group in aanvulling hierop nog de volgende gegevens verzamelen: actuele KvK gegevens, jaaromzet, eigen en beschikbaar vermogen van de entiteit, land waar de belastingplicht geldt voor de entiteit, jaarverslagen, statuten en de Ultimate Beneficial Owners (UBO) van de entiteit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Today’s Group verwerkt in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) het bijzondere en/of gevoelige persoonsgegeven Burgerservicenummer (BSN). Voor zover nodig, geeft u hier expliciete en ondubbelzinnige toestemming voor. Voor de wettelijke basis van deze verwerking verwijzen wij u naar de Wft.

Waarvoor hebben we gegevens nodig

Today’s Group verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht heeft gegeven tot het leveren van vermogensbeheer-, advies, -regie of Execution Only diensten;
 • Om de relatie met u te onderhouden;
 • Het verstrekken van een Caceis-account (Kasbank) en/of Interactive Brokers account en/of Binckbank account en het bijhouden hiervan;
 • Het verstrekken van een Today’s Group account en hierop voor u te handelen;
 • Het leveren van ondersteuning;
 • Het afleveren van fysieke en online communicatie en/of diensten;
 • Het afhandelen van uw opdrachten en facturatie;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame-uitingen;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en/of diensten;
 • U te vragen om enquêtes in te vullen. Op deze verzoeken hoeft u niet in te gaan. Door één van onze enquêtes in te vullen, geeft u automatisch toestemming voor de verwerking van de door u ingevulde gegevens. Today’s Group kan gebruik maken van een intermediair voor het uitvoeren van deze enquêtes, deze mag uw persoonsgegevens echter niet gebruiken voor secundaire doeleinde;
 • Analyse van uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten (beter) af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen, zoals bijvoorbeeld nodig voor de MiFID II rapportages aan de toezichthouder AFM.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht beleggingsondernemingen, zoals Today’s Group, bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort) en de herkomst van het vermogen.

Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens. Van het persoonlijk, individueel cliëntprofiel dat wij aanleggen, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen. Indien u later deze toestemming zou willen intrekken, is dat altijd mogelijk.

Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers of uiteindelijk belanghebbende(n), ook wel Ultimate Beneficial Owner(s) of UBO genoemd, aan Today’s Group doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers of UBO hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan hen geven.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming;
 • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;
 • Wettelijke verplichting;
 • In verband met een gerechtvaardigd belang. Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de AVG.
 • De vier rechtsgronden waar Today’s Group zich op baseert zijn: Toestemming
 • Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
 • Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van een financiële dienst, verwerken wij persoonsgegevens, indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is. Wettelijke verplichting
 • Een beleggingsonderneming zoals Today’s Group is op grond van de Wft en Wwft verplicht bepaalde persoonsgegevens op te nemen in haar administratie, zoals naam, voornamen, geboortedatum- en plaats, adres, woonplaats burgerlijke staat, BSN nummer, telefoonnummer, paspoortnummer en e-mail adres.
 • Today’s Group is wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken aan de financiële toezichthouders. Daarnaast verstrekt Today’s Group bepaalde persoonsgegevens aan haar custodian zoals Caceis (Kas Bank). Indien van toepassing worden via het door u ingevulde en ondertekende W8BEN formulier gegevens verstrekt aan de bevoegde Amerikaanse autoriteiten.
 • De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht beleggingsondernemingen, zoals Today’s Group, bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Alsmede het identificeren en verifiëren van

Cliënten. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort) de herkomst van het vermogen.

 • Personen die deze gegevens niet wensen te verstrekken aan Today’s Group kunnen niet worden geaccepteerd als cliënt

bij Today’s Group. Gerechtvaardigd belang

 • Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor seminars en events.

Verwerkers
Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. Wij kunnen bijvoorbeeld werken met dienstverleners die SaaS oplossingen (software as a service) bieden of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen.

Ook kunnen wij gebruik maken van diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de AVG.

Hoelang we gegevens bewaren en delen met anderen
Today’s Group zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal zeven jaar na beëindiging dienstverlening. Binnen Today’s Group kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Today’s Group verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

 • Today’s Group is wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken aan de financiële toezichthouders en de fiscus. Daarnaast verstrekt Today’s Group bepaalde persoonsgegevens aan haar custodians (depotbanken);
 • Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen;
 • Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld, maar Today’s Group zal er naar streven de uitnodigingen voor dergelijke events zoveel als mogelijk zelf ter hand te nemen;

Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerswerkers / bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen website bezoek

Today’s Group kan gebruik maken van technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij kunnen gebruiken zijn voor de technische werking van de website, voor uw gebruiksgemak en voor optimalisatie van onze dienstverlening. Hierbij wordt uw privacy gewaarborgd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 • Onze website kan, van tijd tot tijd, links bevatten van en naar websites van onze partners, toezichthouders, adverteerders en andere relaties. Als u een link van of naar deze websites volgt, bent u zich er dan van bewust dat deze websites hun eigen privacy en cookie reglement hebben en dat wij geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor deze reglementen. Wij raden u aan om deze reglementen eerst te raadplegen alvorens u persoonlijke gegevens invoert op deze websites van derde partijen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via het e-mail adres backoffice@mijn-effecten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Today’s Group neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Today’s Group) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar backoffice@mijn-effecten.nl. Geef daarbij duidelijk aan wat uw verzoek is. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Indien nodig zullen wij u vervolgens telefonisch benaderen met controle vragen. Today’s Group zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Indien u vragen heeft over bovenstaande kunt u contact opnemen met ons via 020 716 2710 of

backoffice@mijn-effecten.nl.

Klachten
Als u klachten heeft over hoe Today’s Group met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen op 020 7162 710 of door een e-mail te sturen naar info@todaygroup.nl. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Today’s Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met backoffice@todaysgroup.nl of via 020 – 716 2710.

Slot
Ontwikkelingen gaan snel. Daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. Wijzigingen zullen op onze websites en, indien beschikbaar, in uw online Cliëntenportaal worden gepubliceerd. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina of in uw online omgeving te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 09 november 2020.

 

 

Download PDF Privacystatement

Contact

Today's Group

Kantoor Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
+31 [0]35 3035690
Kantoor Den Haag
Frankenstraat 26
2582 SL Den Haag
+31 (0)20 - 716 2710

Tel: Zie bovenstaand

Email: info@todaysgroup.nl

Open:
Ma t/m vr: 8.30 - 17:30uur